Eikou Co.,Ltd.

บริษัท เออิโคอุ จำกัด

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อการนำเข้าและส่งออก บริษัทฯ กำลังดำเนินการเพิ่มการผลิต และได้รับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ จึงต้องการบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถและขยันขันแข็งมาร่วมงาน เพื่อเติบโตไปกับบริษัทฯ

ที่ตั้งโครงการ: จังหวัดชลบุรี