การคำนวณปริมาณคนภายในตึก

สำหรับคำนวณทางหนีไฟ

1.ปริมาณผู้อยู่ภายในเขตพื้นที่ย่อยที่จำต้องเดินผ่านพื้นที่หลัก ให้คิดรวมปริมาณคนของ 2 พื้นที่รวมกัน การคำนวณหาปริมาณคนในพื้นที่ต่างๆสามารถคำนวณได้ตามตารางที่ 1

2. สำหรับพื้นที่ที่มีที่นั่งยึดติดคงที่แล้วก็ที่นั่งแบบแถวให้คิดปริมาณคนตามปริมาณที่นั่งที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆสำหรับพื้นที่ที่มีที่นั่งแบบโยกย้ายได้ ปริมาณคนภายในพื้นที่จำเป็นต้องไม่น้อยกว่าปริมาณผู้ที่คำนวนจากตารางที่ 1 หากพื้นที่ที่จะต้องใช้คำนวณไม่มีเจาะจงไว้ภายในตารางที่ 1 ให้เลื่อกใช้พื้นที่ที่มีลักษณะการใช้แรงงานใกล้เคียงกันสำหรับในการคำนวณปริมาณคน

3. ปริมาณคนสามารถเพิ่มได้สำหรับรูปแบบของการนำไปใช้งานตามตารางที่ 1 แล้วก็ปริมาณมากขึ้นจะต้องมีค่าไม่เกิน 1 คนต่อ 0.65 ตารางเมตรของพื้นที่ซึ่งสามารถใช้สอยได้

4.ทางออกหนีไฟจะต้องมีสำหรับแต่ละชั้นตึก รวมทั้งถ้าหากต้องใช้ทางหนีไฟด้วยกันมากยิ่งกว่า 1 ชั้นปริมาณคนให้แยกคิดพินิจแต่ละชั้น เพื่อนำมาใช้เพื่อการคำนวณความสามารถของทางออกหนีไฟที่ชั้นนั้นๆขนาดของทางออกหนีไฟจำต้องไม่น้อยลงในแนวทางหนีไฟของปริมาณคนภายในชั้นนั้น

5.ปริมาณคนภายในชั้นลอยที่หนีไฟมายังห้องหรือพื้นที่ด้านล่างแล้วก็ขนาดทางออกหนีไฟจำต้องวางแบบสำหรับปริมาณคนทั้งปวง

6.ปริมาณผู้ที่ที่มีที่นั่งยึดติดคงที่ให้คิดปริมาณคนตามปริมาณที่นั่งที่อยู่ในพื้นที่นั้น ในเรื่องที่ที่มีที่นั่งแบบโยกย้ายได้ รวมอยู่ด้วยให้คิดปริมาณคนภายในพื้นที่ตามตารางที่ 1 รวมทั้งให้รวมปริมาณเข้าด้วยกัน